Thank you for your patience while we retrieve your images.
MU 0820B John Rankin School

MU 0820B John Rankin School